Regulamin AlleOkazja.pl

1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa Tomson Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Alleokazja.pl

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka Tomson Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (os. Armii Krajowej 147 /4, 61-381 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699138, NIP: 7822746930, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem [email protected];

Serwis AlleOkazja.pl albo Serwis – internetowy portal pod nazwą AlleOkazja.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń,

Ogłoszenie — sporządzony przez Użytkownika, zgodny ze stanem faktycznym, opis towaru lub usługi wraz z ceną, dotyczący sprzedaży, wymiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczany w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa, które jest przedmiotem Ogłoszenia;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która w imieniu Firmy jest upoważniona do dokonywania określonych działań za pomocą konta założonego w Serwisie zgodnie z Regulaminem,

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

Rejestracja – wypełnienie formularza z danymi osobowymi w celu założenia Konta

Kupujący – osoba, która poprzez Serwis AlleOkazja.pl zgłasza chęć nabycia danego towaru, usługi i po dokonaniu płatności nabywa prawa do jej posiadania

Sprzedający – osoba, która poprzez Serwis AlleOkazja.pl deklaruje chęć sprzedania towaru lub usługi

Limit – maksymalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana w danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1;

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, limity, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń oraz limity określone zostały w załączniku nr 1;

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu AlleOkazja.pl, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1 Transakcje i Ogłoszenia

 1. Treść Ogłoszenia ustala Użytkownik. Musi być ona zgodna ze stanem faktycznym i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 2. Zabronione jest przekazywanie informacji poza Serwisem jak również zabronione jest podawanie w treści ogłoszenia numerów telefonów, adresów mailowych czy jakichkolwiek namiarów umożliwiających dokonanie transakcji poza Serwisem.
 3. W przypadku dokonywania aukcji poza Serwisem, Serwis ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny i gwarantuje że zamieszczane teksty oraz zdjęcia oraz ich publikacja nie narusza praw autorskich, praw osób trzecich.
 5. Serwis AlleOkazja.pl nie ponosi odpowiedzialności za opis towaru bądź usługi i jej wykonanie, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, za bezpieczeństwo i legalność Towarów, prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników.
 6. Kupujący ma prawo, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 25.12.2014 w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru do jego zwrotu bez podania przyczyny.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za wylicytowany Towar w ciągu 3 dni.
 8. Sprzedający zobowiązany jest do wysłania wylicytowanego Towaru na wskazany przez Użytkownika adres niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto.
 9. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.
 10. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 1.
 11. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń.

 

3.2 Towary zakazane

 1. Serwis AlleOkazja nie ponosi odpowiedzialności za legalność towarów oraz prawdziwość danych podanych zarówno przez Sprzedającego jak i Kupującego.
 2. Zabronione jest wystawianie w ogłoszeniach towarów, które naruszają dobro osób trzecich oraz takich, które są chronione przez prawa autorskie,
 3. Serwis AlleOkazja.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości naruszających prawa i dobre obyczaje, usunięcia Konta Użytkownika, blokowania licytacji jeżeli wystawiony towar lub usługa jest niezgodna z  prawem, w szczególności, jeśli sprzedaż dotyczy:
 • Treści pornograficznej,
 • Organów ludzkich i zwierzęcych,
 • Broni niezalegalizowanej jak również niezalegalizowanej amunicji,
 • Materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych,
 • Zwierząt niepochodzących z legalnej hodowli, bez rodowodu oraz metryki przy czym sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia zwierzęciu bezpiecznych i jak najlepszych warunków transportu do Kupującego. Zwierzęta nie mogą być dodatkiem do Towaru jako „gratis”,
 • Leków wydawanych na receptę, środków odurzających i narkotyków.

 

3.3 Warunki uczestnictwa

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza przygotowanego przez Serwis AlleOkazja.pl. Dane osobowe muszą być pełne i prawdziwe. Użytkownik jest zobowiązany  na bieżąco aktualizować swoje dane. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta.
 2. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, ale nie może on się nimi posługiwać w sposób wpływający na wynik Transakcji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych, hasła do Konta  osobom trzecim.
 4. Serwis AlleOkazja zastrzega sobie prawo do wglądu w korespondencję między Użytkownikami celem weryfikacji czy nie dochodzi do dokonywania transakcji poza Serwisem.
 5. Od momentu pojawienia się Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownikowi nie wolno dokonywać zmiany w treści Ogłoszenia.
 6. Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji, czyli z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę bądź też jako pierwszy wśród Użytkowników z taką samą propozycją cenową, złożył swoją ofertę.

 

3.4 Inne postanowienia

 1. Właściciel Serwisu jest zobowiązany, zgodnie z polityką prywatności, do ochrony danych osobowych.
 2. Użytkownik, który pobrał aplikację mobilną lub korzysta z powiązanymi z nimi narzędziami, potwierdza zapoznanie się z zasadami polityki prywatności ochrony danych osobowych oraz zgadza się z postanowieniami Regulaminu.
 3. Serwis AlleOkazja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te będą obowiązywać po 7 dniach od momentu ich publikacji.
 4. Sprzedający ma obowiązek do śledzenia przebiegu licytacji i ma obowiązek odpowiadania na zadawane przez Kupującego pytania.
 5. Kupujący po dokonaniu transakcji jest proszony o dokonanie oceny licytacji, przedstawionej oferty jak również rzetelności Sprzedającego.
 6. Konto Użytkownika ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w przypadku, kiedy nie odbywa się w nim aktualnie Licytacja.
 7. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i pytania oraz reklamacje, Użytkownik proszony jest o wysyłanie na adres mailowy [email protected]
 8. Serwis ma prawo w terminie 14 dni odpowiedzieć na treść korespondencji.
 9. Wszelkie spory związane z usługami świadczącymi przez Serwis AlleOkazja.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 

4. Zasady usługi Pakietów Promowań

 1. Usługa płatnych Pakietów Promowań polega na promowaniu Ogłoszenia.
 2. Użytkownikom udostępniane są trzy rodzaje Pakietów Promowań: Minimalny, Średni i Maksymalny. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela:

 

Pakiet Opcja promowania
Czas trwania Wyróżnienia Podbicia
Minimalny
3 dni
1
Średni
7 dni
5 5
Maksymalny
30 dni
12
12

 

 1. Usługi Wyróżnienia oraz Promowania rozpoczynają się po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora, usługa Odświeżenia jest aktywowana automatycznie.
 2. Wysokość opłat za Pakiet Promowań zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 3. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Pakietu Promowań, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę.
 4. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 5. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu AlleOkazja.pl.
 7. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
 8. Szczegółowy cennik pakietów promowania ogłoszenia:

 

Kategorie Cena promowania
  Minimalny Średni Maksymalny
Wszystkie 9,50 zł 32,00 zł 82,50

 

Przejście do płatności za promowanie ogłoszeń możesz znaleźć: tutaj. Wybierz i zwiększ szanse na sprzedaż swojego produktu i jego widoczność u przeglądających użytkowników. Pamiętaj, że każda z tych form promowań zwiększa zasięg Twojego ogłoszenia i liczbę wyświetleń o 5 do 15 razy .

 

W przypadku pytań służymy zawsze pomocą. Możesz do nas napisać pod adres e-mail [email protected] lub wysłać informację przez formularz kontaktowy.

 

Góra .sign-in-account .skin-minimal .list li label { padding-left: 22px !important; } #minimal-checkbox-1, #minimal-subscriber-1 { top: 50%; left: 0% !important; display: block; width: 100% !important; height: 100% !important; margin: 0; opacity: 1 !important; margin-top: 45px !important; }